คุณได้บันทึกข้อมูลเรียบร้อย
You save data complete

ขอบคุณที่ให้ความร่วมือ (Thank you for your cooperation)